loader image

Sytuacja cudzoziemców w stanie epidemii

W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, przewidująca szczególne rozwiązania związane z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego a następnie stanu epidemii na terytorium Polski.

Cudzoziemcy mogą odetchnąć z ulgą, ponieważ na skutek uregulowań wprowadzonych ustawą ich pobyt na terytorium Polski będzie legalny przez okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przez okres 30 dni po ich odwołaniu.

Co to jednak oznacza w praktyce?

Celem dochowania terminu na złożenie wniosku o:

  • o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,
  • o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,
  • o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,

cudzoziemiec zobowiązany jest złożyć wniosek w ciągu 30 dni po ogłoszeniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Pamiętać należy, iż przedłużeniu na okres ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii tj. od dnia 14 marca 2020 roku do 30-go dnia od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, w zależności który będzie obowiązywał jako ostatni podlegają wydane zezwolenia na pobyt czasowy, wizy krajowe, wizy Schengen oraz okresy przewidziane dla ruchu bezwizowego. W okresie biegu przedłużonego terminu pobyt cudzoziemca uważa się za legalny, pod warunkiem, iż złoży on wniosek w wyznaczonym do tego terminie po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Co istotne, przedłużenie legalnego pobytu następuje z mocy prawa. W związku z tym, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej, nie wydaje się ani nie wymienia karty pobytu.

Podkreślić należy, iż przedłużeniu podlegają również terminy, na które zostały wydane zezwolenia na pracę, pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W związku z tym cudzoziemcy, którzy posiadają ww. zezwolenia mogą legalnie pracować do zakończenia stanu epidemii oraz przez kolejne 30 dni od wydania decyzji o odwołaniu stanu epidemii.

Nie można również zapomnieć, iż cudzoziemcy zobowiązani do opuszczenia terytorium Polski w terminie przypadającym na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii mogą pozostać w Polsce legalnie do czasu podjęcia decyzji o odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (w zależności który będzie obowiązywał) a nawet do 30 dni po jej obwieszczeniu.

Aleksandra Zakrzewska

Aleksandra Zakrzewska

Senior Associate | Adwokat

Najnowsze wpisy

ESG w nieruchomościach

Zagrożenie jakie niosą ze sobą zmiany klimatu, degradacja środowiska naturalnego oraz intensywne zużywanie zasobów naturalnych (paliwa kopalne, woda) (...)

więcej