loader image

Czy przedsiębiorcy wynajmujący biura zobowiązani są do wpisu do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów?

W związku z wprowadzeniem nowego rodzaju działalności regulowanej podlegającej wpisowi do rejestru działalności na rzecz spółek lub trustów („Rejestr”) mogą pojawić się wątpliwości czy przedsiębiorcy będący właścicielami powierzchni biurowych i wynajmujących te biura podlegają wpisowi do Rejestru jeśli zapewniają adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi: spółkom kapitałowym, spółkom osobowym lub innym jednostkom organizacyjnym nieposiadających osobowości prawnej.

Przyjmując szerokie rozumienie nowych regulacji, mogłoby się okazać, że każdy przedsiębiorca wynajmujący powierzchnie w ramach tradycyjnego najmu w ramach świadczenia usług pobocznych, takich jak adres siedziby czy adres korespondencyjny, podlegałby w zawiązku z tym wpisowi do Rejestru. Przepis ten bowiem nie przewiduje jednoznacznych wyłączeń dla przedsiębiorców faktycznie udostepniających lokale i przedsiębiorców którzy nie prowadzą działalności związanej ze świadczeniem usług wirtualnych.

Zgodnie bowiem z wykładnią przepisów obowiązkowemu wpisowi do Rejestru podlegają przedsiębiorcy prowadzący tzw. wirtualne biura. W ramach wykonywanej działalności przedsiębiorcy ci świadczą usługi w zakresie zapewniania siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Ministerstwo Finansów w wydanych komunikatach wskazało, że omawiany przepis dotyczy sytuacji, w której omawiane regulacje dotyczą „m.in. działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biur, prowadzenia tzw. wirtualnych biur czy doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. W opinii Ministerstwa Finansów usługę tworzy coś więcej niż zwykły najem powierzchni, bo zapewnia siedzibę czy adres prowadzenia działalności lub adres korespondencyjny oraz inne pokrewne usługi osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. Mając na względzie powyższe sam najem powierzchni biurowej wraz z możliwością korzystania z adresu siedziby (lub adresu korespondencyjnego) nie wypełnia przesłanek określonych w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, i tym samym nie spełnia definicji instytucji obowiązanej. 

Wskazać przy tym należy, że powyższe interpretacje oraz rozgraniczenia nie są precyzyjne i jednoznaczne, co wynika z generalnego charakteru samego przepisu. Jednocześnie należy mieć na uwadze cel tej regulacji, a mianowicie objęcie obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru tych przedsiębiorców, których usługi generują ryzyko popełnienia przestępstwa prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Takie ryzyko bliższe jest wirtualnym biurom, a nie przedsiębiorcom wynajmującym powierzchnie biurowe jako takie, z uwagi na fakt, iż wirtualne biura wykorzystywane są często w procederze karuzeli podatkowej do urzeczywistniania działalności prowadzonej przez tzw. znikających podatników.

Mając na względzie powyższe można przyjąć, że przedsiębiorcy trudniący się faktycznym najmem wraz z zapewnieniem adresu siedziby czy adresu korespondencyjnego nie powinni podlegać wpisowi do Rejestru.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami w powyższym zakresie zapraszamy do kontaktu

Aleksandra Grabarska

Aleksandra Grabarska

Counsel | Radca prawny | Adwokat luksemburski

Najnowsze wpisy