Kim jesteśmy

Jesteśmy Kancelarią, która w dobie nieustannie zmieniającej się rzeczywistości i regulującego ją prawa, szuka jedynie właściwych rozwiązań, co wymaga od nas dogłębnej analizy jego różnych dziedzin.

Mając to na uwadze Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną osób prawnych jak i fizycznych ze wszystkich dziedzin prawa.

Jednocześnie, w celu zapewnienia jeszcze pełniejszej realizacji potrzeb naszych klientów współpracujemy z wyspecjalizowanymi adwokatami i radcami prawnymi zarówno z Polski, jak z granicy - ze szczególnym uwzględnieniem USA oraz Niemiec.

Doświadczony zespół Kancelarii w połączeniu z rozwiniętą siecią relacji z krajowymi oraz międzynarodowymi specjalistami przedkłada się na efektywność i skuteczność świadczonych usług.

Obsługę prawną klientów prowadzimy w języku polskim, angielskim i niemieckim.

Zakres usług

SPORY "FRANKOWE"

Zespół spraw frankowych KBiW, na czele którego stoi adwokat Wiktor Budzewski, jako jeden z pierwszych w Polsce zajął się tą tematyką. Dzięki temu doskonale rozumiemy i znamy argumentację prezentowaną przez banki. Pozwala nam to jeszcze lepiej przygotować się do każdej ze spraw.

To m.in. dzięki naszemu ogromnemu zaangażowaniu w tworzenie argumentacji i jej prezentowanie przed sądami w całej Polsce, Frankowicze reprezentowani przez KBiW wygrywają większość sporów.

 • Prowadzimy sprawy na każdym etapie, w tym także z sprawy, w których konsumenci po wypowiedzeniu umowy zostali pozwani przez bank,
 • Prowadzimy spory z niemal każdym bankiem w Polsce,
 • W naszym portfolio mamy jedne z największych wygranych w Polsce.

SPORY

Poza sprawami frankowymi kancelaria KBiW specjalizuje się także w innych sprawach spornych. Reprezentujemy naszych Klientów w trakcie negocjacji bezpośrednio z drugą stroną, a jeżeli to nie przyniesie oczekiwanego rezultatu – przed mediatorami, sądami powszechnymi i arbitrażowymi, Sądem Najwyższym czy organami administracji publicznej.

Reprezentujemy naszych Klientów m.in.:

 • w sprawach najmów, co w dobie zagrożenia COVID-19 stało się niezwykle docenianą umiejętnością,
 • w sporach korporacyjnych i związanych z naruszeniem uczciwej konkurencji,
 • w sporach związanych z naruszeniem praw autorskich i dóbr osobistych.

Naszych Klientów reprezentujemy również w sporach podatkowych – zarówno na etapie kontroli jak i postępowania podatkowego, w sprawach o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych, Wiążących Informacji Stawkowych (WIS) itp. Wiemy, jak ważne dla osób prowadzących biznes jest bezpieczeństwo podatkowe, dlatego współpracujemy też z doradcami podatkowymi z zakresu VAT, CIT, PIT. Doradzamy też w sprawach ryzyko odpowiedzialności karnej skarbowej.

Współpracując z naszymi Klientami staramy się zrozumieć ich biznes tak, aby stworzyć dla rozwiązania, które pozwolą w ogóle uniknąć sporów. To również jest element, który w naszej ocenie wyróżnia KBiW wśród innych kancelarii.

PRAWO KORPORACYJNE

Zespół prawa korporacyjnego KBiW wspiera podmioty gospodarcze. Doradzamy we wszystkich aspektach prawa spółek, włączając w to przekształcenia, podziały i łączenia spółek.

Angażujemy się w doradztwo transakcyjne, wspierając naszych Klientów m.in. w przygotowywaniu i przeprowadzaniu wieloetapowych transakcji np. na rynku nieruchomości.

Naszym Klientom doradzamy również w sporach korporacyjnych – nie tylko reprezentując ich przed sądami, mediatorami czy podczas negocjacji, ale także angażując się w działania zapobiegające ich powstawaniu lub sprzyjające ich rozwiązywaniu.

NIERUCHOMOŚCI

Doradzamy przy projektach związanych z nieruchomościami na wszystkich ich etapach. Wspieramy deweloperów, wynajmujących, najemców, spółdzielnie mieszkaniowe oraz prywatnych inwestorów.

Praktyka prawa nieruchomości obejmuje także badania prawne nieruchomości, jak również wsparcie klientów w procesie budowlanym.

Zespół KBiW zapewnia także kompleksowe doradztwo transakcyjne, w tym obejmujące obrót prawami do nieruchomości.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ MENEDŻERÓW I PRAWO KARNE SKARBOWE

Rozumiemy, że prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ryzykiem. Wykorzystując naszą wiedzę i doświadczenie wspieramy Klientów w trudnych sprawach związanych z prowadzeniem przez nich biznesu.

 • Doradzamy i reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych skarbowych,
 • Reprezentujemy Klientów w postępowaniach karnych gospodarczych,
 • Bronimy Klientów przed komisjami orzekającymi w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Doradzamy w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków zarządu (cywilnej, organizacyjnej, korporacyjnej, karnej),
 • Wspieramy i pomagamy Klientom przejść przez trudny proces upadłości.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

W zakresie prawa własności intelektualnej w KBiW zapewniamy:

 • Bieżące doradztwo związane z zarządzaniem prawami własności intelektualnej,
 • Analiza i tworzenie umów dotyczących praw autorskich czy własności przemysłowej,
 • Doradztwo w sprawach ochrony praw autorskich i praw pokrewnych oraz praw własności intelektualnej,
 • Wykonywanie tzw. clearances, czyli badania możliwości wykorzystania danego prawa lub obiektu np. w dziele filmowym,
 • Reprezentowanie Klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej.

Wspieramy m.in. wydawnictwa, branżę kreatywną i eventową oraz podmioty zaangażowane w produkcje filmowe.

Ciekawe projekty:

 • Angażujemy się w produkcje filmowe realizowane m.in. dla Netflix
 • Z sukcesem reprezentowaliśmy polskich Twórców w negocjacjach dotyczących naruszenia ich praw autorskich przez wiodącą markę odzieżową

PRAWO ENERGETYCZNE

Ze względu na swoją specyfikę, sektor prawa energetycznego wymaga niezwykłej uwagi i doświadczenia. Działający w KBiW Zespół Prawa Energetycznego składa się z prawników posiadających duże doświadczenie w tym zakresie, wynikające z wiedzy i wieloletniego zaangażowania w realizację projektów zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. Dzięki posiadanym kompetencjom i relacjom dostrzegamy zarówno oczekiwania jak i ryzyka mogące zaistnieć po stronie każdego z uczestników i na każdym z etapów obrotu. Wiedza i doświadczenie naszych prawników pozwalają skutecznie realizować projekty przy jednoczesnym identyfikowaniu i ograniczaniu potencjalnych ryzyk regulacyjnych.

Prawo energetyczne

Kancelaria doradza w zakresie prawa energetycznego w sferze przyłączania, negocjowania umów dystrybucyjnych i handlowych z zakresu energii elektrycznej i paliw gazowych.

Ponadto Kancelaria specjalizuje się i posiada doświadczenie w reprezentowaniu swoich klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki dotyczących:

– udzielenia koncesji

– wydania decyzji operatorskiej

– odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci, w tym dotyczących zwiększenia mocy przyłączeniowej,

– umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw lub energii, umów o świadczenie usług transportu gazu ziemnego, umów o świadczenie usługi magazynowania paliw gazowych.

Nasze doświadczenie obejmuje również kwestie taryf i decyzji operatorskich.

Odnawialne Źródła Energii

Prawnicy KBiW doradzają Klientom w sferze inwestycyjnej i regulacyjnej w zakresie realizacji projektów instalacji z odnawialnych źródłach energii, systemu rozliczeń oraz aukcji jak również  obowiązków formalno-prawnych z tym związanych (m. in. zgłoszenie i aktualizacja danych w rejestrach).

Nie ulega wątpliwości, że dla wielu firm w naszym kraju Europejski Zielony Ład  tj. plan działania na rzecz zrównoważonej gospodarki UE będzie szansą na zmianę technologii i źródła energii oraz redukcji kosztów operacyjnych działalności.

Jesteśmy gotowi służyć Państwu wsparciem zarówno na każdym etapie realizacji inwestycji jak również w zrozumieniu systemu i sposobu działania na rynku regulacyjnym i energetycznym.

FUNDUSZE UNIJNE

Dofinansowania ze środków Unii Europejskiej są nie tylko ważnym składnikiem polskiej gospodarki, ale też ich zaangażowanie wspiera wiele ważnych społecznie inicjatyw i przedsięwzięć. Wyrównywanie szans i wspieranie standardu życia wpisuje się w naszą filozofię, dlatego angażujemy się w pomoc dla przedsiębiorców starających się o dofinansowania lub już z takiego wsparcia korzystających.

Doradzamy beneficjentom i reprezentujemy ich nie tylko przed organami administracji, instytucjami zarządzającymi, ale też przed sądami administracyjnymi i powszechnymi.

Doradztwo podatkowe

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy w ramach KBiW Tax Nowicka i Wspólnicy, która jest spółką doradztwa podatkowego, zorientowaną na rezultaty. Dostarczamy porad szytych na miarę, spójnych z biznesem.

Zespół

Jarosław Kurpiejewski
Adwokat | Partner
Specjalizuje się w prawie prywatnym międzynarodowym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych, prawie cywilnym rzeczowym oraz spadkowym jak i w sprawach karnych.
Wiktor Budzewski
Adwokat | Partner
Specjalizuje się w tzw. "sprawach frankowych", a co za tym idzie w prawie cywilnym i postępowaniach sądowych. Zajmuje się także prawem spółek oraz szeroko rozumianym prawem gospodarczym.
Maciej Małanicz-Przybylski
Adwokat | Partner
Specjalizuje się w prawie autorskim i wydawniczym, prawie cywilnym w tym w sprawach spornych oraz prawie karnym-skarbowym

Blog | Aktualności

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

Zmiany w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych

W dniu 31 października 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz niektórych innych ustaw, która znacząco rozszerza krąg podmiotów zobowiązanych do ustalenia swojego beneficjenta rzeczywistego…

Zasada biznesowej oceny sytuacji w KSH

Zasada biznesowej oceny sytuacji w KSH

W ostatnim czasie w polskim parlamencie toczyła się dyskusja nad nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH„). Nowelizacja ta wprowadzi do polskiego prawa handlowego i holdingowego m. in. „zasadę biznesowej oceny sytuacji” (ang. business judgment rule) przy ocenie działań członków organów…

Business Judgement Rule in Polish Commercial Companies Code

Business Judgement Rule in Polish Commercial Companies Code

Recently, the Polish Parliament has discussed an amendment of the Commercial Companies Code (hereinafter the “CCC”). The amendment will introduce into Polish commercial and holding law, which include inter alia the “Business Judgement Rule” in assessing the actions of members…

KBiW Tax Nowicka i Wspólnicy

KBiW Tax Nowicka i Wspólnicy

Od ponad 5 lat nieustannie się rozwijamy. Dziś, chcąc zapewnić Państwu kompleksowe wsparcie – tak ważne w czasie intensywnych zmian – #KBiW poszerza swoją działalność o doradztwo podatkowe!Z początkiem września do KBiW dołączyła, wraz z zespołem, Teresa Nowicka, doradczyni podatkowa i radczyni prawna,…